بهبودی موفق

 

شرايط پذيرش دوره آموزشي بهبودي موفق 

 

یک- تحصيل كرده حداقل ديپلم

 IQ  و EQ دو- قبولي در آزمون تست هوش 

Psychosocial سه- قبولي در مصاحبه انگيزشي و 

چهار-موافقت و حمايت خانواده

پنج- چك آپ كامل پزشکي وروانپزشکي و آزمايش مواد مخدر و محرك  آزمايش رندوم هم انجام مي‌شود

شش- تعهد حضور مرتب در جلسات گروهي، مشاوره‌ فردي، شركت در سمينارها، كارگاهها، ورزش، سفر تفريحات سالم و انجام تكاليف

هفت- پرداخت شهريه