فروهر، الگو و مربی زندگی موفق، سخنران اصلی این همایش بود. “زندگی عاشقانه”، “تفاوت روابط بین فردی مبتنی بر عشق و نیاز”،  “وابستگی های ناسالم”، “اهمیت عزت نفس که بر اساس رابطه سالم با خالق شکل میگیرد”، “تغییر مسیر دادن از محور ترس به محور عشق”،  “شهامت دست زدن به انتخاب هایی که آغازگر زندگی مسئولانه هستند” و در نهایت “دستیابی به موفقیتی که با انگیزه حرکت به سمت خوشبختی به دست آمده و نه فرار از واقعیت های تلخ زندگی که ترس، انگیزه شان است”؛ موضوعات حائز اهمیتی بودند که محورهای اصلی سخنرانی فروهر را در این همایش شکل دادند.

فروهر در ادامه صحبت های خود به اهمیت و ارزشمندی وجود و حضور روانشناسان، مشاوران، روانپزشکان و به طور کلی درمانگران درمان شده ای پرداخت که محصول ترویج برنامه های دوازده قدمی در کشور هستند و قابل اعتماد ترین درمانگران حوزه اعتیاد به شمار می آیند.

قباد حق محمدی کارشناس ارشد روانشناسی و فرنوش دانایی کارشناس ارشد مشاوره از دیگر سخنران های این همایش بودند که به ترتیب به موضوعاتی چون هم وابستگی، رها کردن و ریشه های مشترک برنامه های دوازده قدمی با مکاتب مختلف روانشناسی پرداختند.