پیام امروز هشتم آذر

مطالبی که در قدم چهارم نوشتم ترس ها ، کینه ها ، احساس خجالت و احساس گناه های زیادی را برایم روشن کرد، چیزی که بیش از همه واضح و توی چشمم خورد، ترس هایم بود. اصلا روحم خبر نداشت که ترس ، تا بدین حد در تمام مراحل و نقاط مختلف زندگی ام ریشه دوانده باشد وخود را در هر موردی از زندگی ام نشان دهد. همیشه محرک اصلی زندگی من ، ترس بوده است.

چیزی که به طور وضوح در نوشته هایم به چشم می خورد راهی بود که در زندگی در پیش گرفته بودم و در تمام امور از همان الگو پیروی میکردم ، من در زندگی، فقط از خودم واکنش نشان میدادم و از خودم اراده ای نداشتم. واکنش های من ، همگی از ترس سر چشمه میگرفتند.

آیا وقتی انگیزه های زیر بنایی خود را که ترس است می شناسیم، شانس جایگزین کردن ایمان را به جای آن پیدا میکنیم؟

One comment on “پیام امروز فروهر

پاسخ دهید