دوستان، همیاران و مخاطبان عزیزم

مدتی است نوع خدمات و پیام رسانی های خود را از شکل انجمنی، جلسه ای و گروهی گسترش بیشتری داده و در سایت froohar.com و برخی از شبکه های اجتماعی، فعالیت های تازه ای را به منظور دسترسی بیشتر به آنها که دانش پژوهند و طالب یادگیری،آغاز کرده ام.

مدت هاست که تجربه ی خود را با توده ها و کمیت های عظیم همیاران کامل کرده و اکنون با فراغت از کمیت، راه برای کیفیت و عمق، باز شده است.

از عزیزانی که در این مدت با Email،Comment و بازدید از سایت و یا با حمایت در شبکه های اجتماعی به برنامه های تازه ام توجه کرده اند، از ته دل تشکر می کنم و از شما دعوت می کنم برای صعود به سطحی فراتر از آنچه که تا کنون با هم تجربه کرده ایم، در سمینار زیرساخت های زندگی موفق شرکت کنید.

با عشق و احترام- فروهر