HOPE IS WHAT KEEPS ALL SUFFERING IN PLACE

تولد دوباره

تولددوباره زندگي‌نامه‌ي نويسنـده (فروهر.ت) از دوران كودكي تا بزرگسالي و تحليلي است از فرايند شكل‌گيري و رشد بيماري اعتيادش، وقايع دوران مصرف،و نحوه‌ي رهايي از اسارت اعتياد با به كارگيري دوازده قدم بهبودي

مطالعه‌ي اين كتاب ـ به ويژه براي معتادان ـ مي‌تواند كمك و راهنماي مؤثري براي آشنايي با بيماري خود و رهايي‌شان از اعتياد باش

مقدمه نویسنده:

وقتي مردم، از حكومتي كـه آزادي آنـان را بـه خطـر انداختـه اسـت، بهستوه ميآيند، انقلاب مـي كننـد . آنهـا بـا همـدردي و همـدلي بـه هـم ميپيوندند و يك پارچه و متحد كاري را كه به تنهايي قادر بـه انجـامش نيستند، به كمك هم انجام ميدهند. مهمترين حركتي كه هر انسان در اين دنيا ميتواند انجام دهد، تلاش جهـت دسترسـي بـه آزادي خـدادادي و حفظ آن است. انقلاب مردمي، حركتي است تودهاي در جهت دسترسـي به آزادي، ما هم در كشور خود اين تجربه را داشتهايم. بههمـين صـورت : وقتـي حكومـت اعتيـاد، آزادي معتـاد را بـه خطـر مياندازد، تنها راهي كـه بـراي رهـا يي از آن وجـود دارد، يـك حركـت انقلابي است. همانطور كه انقلاب مردمي را، يك نفر به تنهايي نميتواند متحد آنـان مـيتـواند ايـن حـق انـساني خـدادادي را دوبـاره بـه آنها انجام دهد و فقط عطش تودة مردم براي آزادي و تـلاش

يـك پارچـه و

Read More

دوازده قدم درمانی

كتاب دوازده قدم- درمانی ترجمه ی رساله ی دكترای پروفسور جیمـــز كراســــن (James Crossen)، استاد و پایه گذار برنامه های آموزش مددیاری اعتیاد در پیرس كالج (Pierce College) لوس آنجلس می باشد كه طی شش سال تحقیق مستمر در انجمن های 12 قدمی، در سال 1986 نوشته شده است. پروفسور كراسن عضو انجمن جهانی AA می باشد و نزدیك به چهل سال تجربه ی

بهبودی و رهایی از بیماری الكلیسم دارد

رساله ی دكتر كراسن تاكنون چندبار ترجمه و به صورت غیررسمی تكثیر شده است اما گنگی های مفهومی و نوشتاری متن اصلی باعث شده است كه در این ترجمه ها

حق مطلب ادا نشده و از چاپ كتاب صرف نظر گردد

نظر به اهمیت تحقیقات مستند و ارزشمند ایشان در تطابق فلسفه‌ی 12 قدمی با مكاتب علمی، به نظر می رسید كه لازم است این كتاب پس از بازبینی و بررسی عمقی، بازنویسی شده و مفاهیمی كه حتی در متن انگلیسی نیز به سختی قابل فهم است، در ترجمه ی

فارسی مفهوم، قابل درك و استفاده ی علمی گردد

فروهر تشویقی كه خود، از دانشجویان این استاد گرانقدر بوده و از نزدیك با عقاید و همچنین شیوه‌ی تدریس ایشان آشنایی دارد، این مهم را به انجام رسانید، كه حاصل آن تحت عنوان كتاب دوازده قدم -

درمانی به چاپ رسیده است

هدف اصلی در این كتاب بررسی، تشریح و نشان دادن

Read More

یادداشتهای غار

پيـش گفتـار: غـار (Cave) چيسـت و اهميـت ايـن مطالـب و سخنــان در چيست ؟ غار، آشناي مهربان بعضي افراد است، پستوي نيمه تاريك يك بـار اسـت كه معتادان در حال بهبودي صبح زود، در آن جـا يكـديگر را ملاقـات مـي كنند تا تجـربه هاي، نيرو و اميد خود را با هم تقسـيم و در راه بهبـودي از بيماري مهلك اعتياد يكديگر را ياري نمايند. اين گروه از مردان و زنان سالها است كه گرد هم مي آينـد تـا در سـفر پيروزمندانه به سوي زندگي نوين؛ و هنوز هم باور نكردني، شاد و مثمرثمـر، همراه هم باشند. آگاهي و دانشي كه بسياري از اعضا تـدريجاً در ايـن اتـاق كسب كردهاند، پردهي خاطرات و تجربه هاي آنان را از غبار كهنه و چندين سالهي اعتياد پاك كرده و روشني بخشيده است. « ديـو. ك » از ساكنان ثابت Cave در يادداشـت هـاي خـود، خـرد و آگاهي را كه از ذهـن بسيـاري از معتادان در حـال بهبـودي گريختـه بـود، بازيافت ميكند. او با آگاهي از اين كه خود، اجازهي گريز ابدي اين واقعيات ارزشمند را داده است، ازسالها پيش، نوشتن اين يادداشت ها، نقل قولهـا، داستانها و ساير تجربه هاي بهبودي را بر روي دستمال كاغذي، كارتهاي ويزيت و هر كاغذي كه در دسترسش قرار مي گرفت آغاز كرد. اين مطالـب واقعي گويندگان آن سرچشمه گرفته

است.

ديو، در مورد حقيقت، منبـع و خاسـتگاه يـا كـاربــرد عملــي آن هـا بـه قضاوت نمي پردازد. او صـرفاً ايـن يـادداشت ها را بـه شما انتقال مي دهـد ديگـر پاك بماند، به شما نيز كمك كنند. به اين اميد كه همانگونه كـه بـه او

كمك كـردنـد تــا ... بــراي يــك روز

 

مايك. م

Read More

دوازده قدم و اختلالات دوگانه

هدف این کتاب، ارائه‌ي روش بهبودی برای گروهی از ما است که مبتلا به اختلالات دو گانه می‌باشند. اختلالات ما « دو گانه» نامیده شده، زیرا ما از دو جهت مبتلا شده‌ایم: 1) ما وابسته‌ی شیمیایی هستیم 2) ما با یک بیماری احساسی روبرو هستیم. مشکل ما فقط مبتلا شدن به این دو بیماری کاملاً مجزا از هم نیست، بلکه مشکل دیگری هم وجود دارد، به اين معنا که این دو بیماری بر یکدیگر تأثیر متقابل می‌گذارند، در نتیجه‌:

تشخیص این دو بیماری ممکن است مشکل‌تر گردد

امكان وخيم‌تر شدن اين بيماري‌ها و سخت‌تر شدن درمان وجود دارد

احتمال دارد حفظ بهبودی مشکل‌تر شده و 1- منجر به استفاده‌ی مجدد از الکل و یا داروهای مخدر دیگر گردد، یا 2- علائم روانی بازگشت کرده و یا حاد‌تر شوند

چنان‌چه دارای اختلالات دوگانه بوده و نیاز خود به بهبودی را مورد توجه قرار ندهيم، با خطرات زیادی روبرو خواهیم شد. البته هنگام بهبودی از اختلالات دوگانه نیز احتمال دارد كه توسط یک‌سری موانع پیچیده از مسیر بهبودی منحرف شویم، مگر این‌که نسبت به بهبودی واقع بین‌تر باشیم

Read More

یادداشتهای غار

مقـدمــه در اوايل سال ۱۹۹۸ اقدام به تدوين يك جزوهي راهنما و كتاب كار بـراي مـديريت انكـار در افرادي نمودم كه دچار اختلالهاي مـرتبط بـا مصـرف مـواد مخـدر هسـتند . هـدف مـن گردآوري فرايندهاي باليني اساسي بود كه هم در شيوهي درمان بدون بازگشـت ( RPT ) و هم در مشـاورهي منع بازگشت ( RPC )، موثر بودهاند و سپس به كارگيري آن فراينـدها در مديريت انكار. ابتدا عنوان مشاورهي بهبود انگيزشي ( MRC ) را براي اينكار برگزيـدم كـه دريافتم كه اين كار چنان كه در ابتدا گمان كـرده بـودم، سـاده و سـر راسـت نخواهـد بـود . بعدا" به مشاورهي مديريت انكار تغيير نام يافت و نام جديـد بـه كـار گرفتـه شـد . بـه زودي همچنين پي بردم كه كار ما به عنوان كارشناسان باليني تا چـه انـدازه تحـت هـدايت اصـل توانايي ناخودآگاه است. مدلسازي نقش و تجربهي باليني، بدون استفاده از آموزش مستقيم انجام دهيم . توانايي ناخودآگاه مـا وقتـي پـرورش مـي يابـد كـه بيـاموزيم چگونـه كـاري را از طريـق ما بسياري از مداخلات و اقدامات پيچيده را به گونهاي ذوقي آموخته، گسترش داده و بـه كار ميبريم كه گويا درست در همان لحظات كليدي درمان، يعني لحظهاي كـه بـ ه آن نيـاز داشتيم، به ذهنمان آمده است. مشكل اين جا است كه هميشه نسبت بـه آن چـه در چنـين لحظههاي شهودي از درمان انجام ميدهـيم، هشـيار نيسـتيم . خوشـبختانه روشـي بـه نـام مدلسازي باليني وجود دارد كه ميتواند به ما كمك كند. مدلسازي باليني با نظارت بر رفتار كارشناسان باليني مجرب،در حين كار بـا مـددجويان يا در جلسات « بازي نقش » انجام ميشود تا معلوم كنـيم كـه ايشـان در لحظـات حسـاس فرايند باليني چه ميگويند و چه كاري انجام ميدهند. من اين فرايند مـدل سـازي بـاليني را در گسترش مشاورهي مديريت انكار ( DMC ) به كار گرفتم. بخش عمدهي كار، مبتني بـر ضبط و تحليل جلسات « بازي نقش » در طي كارگاههاي آموزشي باليني بود؛ فكر ميكـردم شرح دهم : اين فرايند، سريع و ساده خواهد بود اما اشتباه ميكردم . بگذاريد آنچـه را كـه اتفـاق افتـاد مشاورهي مديريت انكار بر اساس كار قبلي

من روي الگوهاي مديريت انكار بود. انديشه ی 

Read More

Peaple who believe things can`t be done will

go out and prove they are Right

Learn to create not compete

Keep the Lesson but throw away the experience

Paradox - if you give up the need for security, you will be secure

If you dont make a choice , someone else will choose for you

you get treated in life the way you train peaple to treat you

اگر سختی زندگی آزارت می دهد ببین چطور زندگی را سخت کرده ای ... ؟ فروهر

تولد دوباره یعنی پیدا کردن حق انتخاب. فروهر

هیچ چیز و هیچ کسی نمیتواند باعث بدبختی کسی شود، احساس بدبختی داوطلبانه است. فروهر

froohar booksv