پیام امروز هشتم آذر مطالبی که در قدم چهارم نوشتم ترس ها ، کینه ها ، احساس خجالت و احساس گناه های زیادی را برایم روشن کرد، چیزی که بیش از همه واضح و توی چشمم خورد، ترس هایم بود. اصلا روحم خبر نداشت که ترس ، تا بدین حد در تمام مراحل و نقاط… Read More


دوستان، همیاران و مخاطبان عزیزم مدتی است نوع خدمات و پیام رسانی های خود را از شکل انجمنی، جلسه ای و گروهی گسترش بیشتری داده و در سایت froohar.com و برخی از شبکه های اجتماعی، فعالیت های تازه ای را به منظور دسترسی بیشتر به آنها که دانش پژوهند و طالب یادگیری،آغاز کرده ام. مدت هاست… Read More


quest for meaning

من بر مبنای الگوی زندگی خودم، آموزش رضایتمندی میدهم. باور من این است که چون من انتخاب کرده ام که از همه چیز راضی باشم. دیگران هم میتوانند رضایتمندی را : انتخاب کنند.… Read More