quest for meaning

من بر مبنای الگوی زندگی خودم، آموزش رضایتمندی میدهم. باور من این است که چون من انتخاب کرده ام که از همه چیز راضی باشم. دیگران هم میتوانند رضایتمندی را : انتخاب کنند.… Read More