پیام امروز هشتم آذر مطالبی که در قدم چهارم نوشتم ترس ها ، کینه ها ، احساس خجالت و احساس گناه های زیادی را برایم روشن کرد، چیزی که بیش از همه واضح و توی چشمم خورد، ترس هایم بود. اصلا روحم خبر نداشت که ترس ، تا بدین حد در تمام مراحل و نقاط… Read More